KLIENCI BIZNESOWI

Kancelaria oferuje Klientom biznesowym
szeroki zakres usług, w który wchodzi m.in.


Doradztwo prawne oraz sporządzanie pism w takich sprawach jak:

Prawo gospodarcze
i handlowe


Pomoc w zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu, likwidacji spółek prawa handlowego

Sporządzanie projektów umów i statutów spółek

Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym m.in. regulaminów, uchwał, zarządzeń, wytycznych, instrukcji

Obsługa organów spółek w tym posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników

Bieżącą obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów (m.in. fundacji i stowarzyszeń)

Prawo
Cywilne


Analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie prawnym, w tym umowy nienazwane, aneksy, porozumienia, ugody, listy intencyjne
Uczestnictwo w negocjacjach nad treścią umów, aneksów, porozumień, ugód
Nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów, ugód, porozumień
Sprawy odszkodowań
Pomoc prawna przy nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Sporządzanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, i innych regulaminów
Sporządzanie i kontrolna innych dokumentów takich jak świadectwa pracy, wypowiedzenia umowy o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające
Bieżąca obsługa i doradztwo w zakresie prawa pracy
Doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

Prawo
administracyjne


Sporządzanie odwołań od decyzji (postanowień) organów administracji publicznej

Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja przed tymi sądami

Windykacja należności


Kancelaria zajmuje się kompleksową windykacją należności, począwszy od windykacji przedsądowej (wezwania do zapłaty), poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego efektem którego będzie wyegzekwowanie należności.

Zastępstwo procesowe


Zastępstwo procesowe Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej

Zastępstwo Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi