Klauzula RODO


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO” Kancelaria przedstawia poniżej

informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych będzie Radca Prawny Karolina Gawlik, prowadząca działalność gospodarczą

pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Gawlik z siedzibą w Dębicy, ul. Krakowska 1.

(zw. dalej „Kancelarią”),

2. Dane kontaktowe Administratora:

ul. Krakowska 1, 39-200 Debica

nr tel. : 782 448 188

3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług

prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu

Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP.

4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP,

adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu.

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której

dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są

przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z

Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających

z przepisów prawa.

6. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez

Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: –

radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz

Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii,

księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu,

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody

(o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych

osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa

imieniu.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na

obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.