MEDIACJE

Mediacja stanowi atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów sądowych


Rola mediatora sprowadza się do pomocy stronom konfliktu w negocjowaniu, dbałości o wyrażenie każdej ze stron swojego punktu widzenia, porządkowaniu sprawy, o której strony chcą rozmawiać. Zadaniem mediatora jest udzielenie pomocy stronom w znalezieniu satysfakcjonującego ich rozwiązania. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w postępowaniu mediacyjnym ostateczne porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu, a nie stanowi rozstrzygnięcia sędziego, z tych względów jest ono akceptowane i uznawane przez strony.


Mediacja jest pomocna we wszelkich sporach między ludźmi zarówno m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych. Mediacja może być prowadzona na wniosek stron przed zainicjowaniem postępowania sądowego lub strony mogą zostać skierowane do mediatora przez sąd.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest niezwłocznie zatwierdzana przez sąd. Zatwierdzona ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem. Poprzez nadanie ugodzie mediacyjnej klauzuli wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym a więc stanowi podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Koszt mediacji jest wielokrotnie niższy niż koszt postępowania sądowego. Ma to znaczenie w mediacjach cywilnych i gospodarczych.